Všeobecné obchodní podmínky

Studio-zdraví Michaela Krumpová

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky Studia-zdraví Michaely Krumpové - IČ 692 03 9461. Základní ustanovení1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb Michaela Krumpová ( dále jen provozovatel ) IČ 692 03 946, v provozovně 9.května 132, Ruda nad Moravou 78963, Lipovská 1054/2 Jeseník 79001 a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ), návštěvníkem studia ( dále jen návštěvník ) a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby, techniky proti bolesti, zdravotní a funkční cvičení na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.1.3 Nákupem dárkového poukazu, permanentky, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.2. Objednávka služeb2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra, trenéra, kapacitu a předepsanou temperaci studia.2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na službu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením služby. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.2.3 Předčasný příchod
Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky studia je možno přijít nejdříve 15 minut před dohodnutým termínem.2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod se považuje za absenci zákazníka.2.5. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu nebo permanentky.2.6. Odmítnutí služby
Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu služby vyjadřuje nepřístojným způsobem2.7. Předčasné ukončení služby
Služba může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem2.8. Doprovod a přístupnost
Objednanou osobu může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.2.9. Odchod ze studia
Studio poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení služby.

2.10. Osobní věci a cennosti
Studio poskytuje nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort. Během celé služby je z bezpečnostních důvodů studio uzamčeno. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před službou, během služby i po ukončení služby neručí.

2.11. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před prvním ošetřením čí cvičením instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.2.12. Ceník služeb
Ceník služeb je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu služby v sobotu, neděli nebo o svátcích je k ceně každé služby účtován příplatek 150 Kč za hodinu. V případě dojetí za zákazníkem se připočítávají náklady na cestu 3 Kč na 1 km. Všechny ceny obsahují DPH vy výši 21%.3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.4. Dárkový poukaz4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky Studia zdraví. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy nebo před zahájením služby. Popis jednotlivých služeb najdete na webových stránkách studia: www.studio-zdravi.com
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem služby pro ověření platnosti.4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh služby. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.
4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.4.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje, uvedeného na dárkovém poukazu. Služby studia je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.5. Permanentky na cvičení5.1 Použití permanentky
Permanentku lze použít na sjednaný způsob cvičení. Přesný druh a rozsah je možno dohodnout při sjednávání termínu návštěvy.5.2. Hodnota permanentky
Permanentka má hodnotu odpovídající částce podle ceníku Studia zdraví. Nevyčerpanou hodnotu permanentky nelze směnit zpět za hotovost.5.3. Platnost permanentky
Permanentka je platná, pokud nebyla vyčerpána její hodnota nebo neuplynula lhůta její použitelnosti. Omluvit lze 2 lekce z 10ti, pokud je omluva nejpozději 24h předem. Další absence se neakceptují. Pokud dojde k přerušení činnosti studia, lze platnost prodloužit o 6 měsíců. O závažnosti přerušení rozhoduje poskytovatel služeb.5.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti permanentky činí tři měsíce od data prvního vstupu. Služby Studia-zdraví je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti permanentky. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.


6. Ochrana osobních údajů ("GDPR")

Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") Michaela Krumpová (dále jen správce).

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt a další důležité informace). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí nezbytně nutných osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji plnit.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Správce osobní údaje používá pouze pro plnění objednaných služeb pouze on sám a nikdo jiný k nim nemá bez Vaší písemné žádosti přístup.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on sám jako poskytovatel služeb.

7. Závěrečná ustanovení7.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího poskytovatele služeb.7.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2020.